FAQ

1. Kde môže parkovať návšteva v rámci rezidentskej zóny?

Rezidentské pásma chránia obyvateľov pred tlakom dopravy centrálnej mestskej zóny. V každej rezidentskej lokalite, alebo jej blízkosti sa nachádzajú aj platené parkoviská, ktoré slúžia širokej verejnosti, teda aj návštevám rezidentov. Mimo spoplatneného času, teda vo večerných, nočných hodinách a počas dní pracovného pokoja s výnimkou soboty dopoludnia, sú tieto miesta k dispozícií bezplatne. Prehľadné znázornenie týchto parkovacích plôch nájdete v plániku každej zóny.

2. Čo v prípade, ak som rezidentom, avšak vlastníkom auta ktoré používam je môj príbuzný/partner?

V prípade vydávania rezidentských parkovacích kariet je dôležitá príslušnosť k danej rezidentskej lokalite, ako aj právny vzťah k motorovému vozidlu. Za predpokladu, že je príbuzný rezidentom a má na seba napísaných viacero áut, môže aj na tieto požadovať rezidentskú parkovaciu kartu, každá ďalšia je však spoplatnená inou tarifou ako prvá rezidentská karta. Inak je nutné preukázať právny titul o držbe vozidla rezidenta, ktorý žiada o takúto parkovaciu kartu (majiteľ/držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze, zmluva na užívanie služobného vozidla na súkromné účely), bez ohľadu na to, či ide o motorové vozidlo príbuzného alebo nie.

3. Čo v prípade, ak som vlastníkom nehnuteľnosti, alebo mám uzatvorenú nájomnú zmluvu, alebo prihlásený prechodný pobyt v rezidentskej lokalite?

Rezidentská karta je vydávaná iba obyvateľom s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite, ktorý podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky (napr. Nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve) tvorí prostriedky pre chod miestnej samosprávy.

4. Obe vozidlá v rodine sú písané na manžela/manželku. Môže aj napriek tomu požiadať o jednu rezidentskú parkovaciu kartu manžel a o druhé manželka na základe bezpodielového vlastníctva, tak aby boli obe parkovacie karty v cene prvej?

Spoločnosť EEI nie je oprávnená zisťovať, či sú predmetné motorové vozidlá skutočne v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Z tohto dôvodu nie je možné, aby rezidentská parkovacia karta na dve motorové vozidlá, ktoré sú písané na jedného vlastníka boli v cene prvej vydanej rezidentskej karty.

5. Môže byť na jednu osobu vydaných viac rezidentských kariet v tej istej hodnote? Ak nie, prečo sú ďalšie spoplatnené vyššou tarifou?

Na vydanie rezidentskej parkovacej karty nie je právny nárok. O výdaji tejto rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno–regulačnej situácie. Vzhľadom na tento fakt je nutné prijať uvedené opatrenia.

6. Prečo rezident, ktorý používa firemné vozidlo tak musí predkladať zmluvu o používaní firemného vozidla na súkromné účely, alebo doklad o odvádzaní 1% zo vstupnej ceny vozidla?

Podľa § 5, ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je príjmom zamestnanca aj suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa § 25 za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely. Na základe tohto ustanovenia občan – rezident deklaruje oprávnené využívanie iného ako súkromného vozidla, čo je jedným z predpokladov na podanie žiadosti o rezidentskú parkovaciu kartu. V prípade nemožnosti predložiť tento doklad sa má za to, že takéto vozidlo nie je užívané na súkromné účely a týmto nemôže parkovať v zóne rezidentského parkovania za podmienok, ktoré sú stanovené pre rezidentov s preukázateľným právnym vzťahom k vozidlu. 

7. Je možná platba kartou?

Platba za služby je možná na predajnom mieste v hotovosti alebo platobnou kartou (s výnimkou mesta Vranov nad Topľou, kde je možná úhrada v hotovosti) alebo v prípade úhrady služieb cez stránku eei.sk pri niektorých typoch parkovacích kariet bankovým prevodom alebo platobnou kartou cez internet.

  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV