REZIDENT – základné informácie

Kto je rezident

 

Rezidentom centrálnej mestskej zóny je:

- fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne plateného parkovania

 

Rezidentom lokalít 1 - 10 je:

- fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne plateného parkovania (rezidentskej lokalite);
- podnikateľ, ak ide o podnikanie podľa VZN v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10, v prípade, že nedisponuje vlastnými parkovacími plochami

 

Rezidentom nie je:

- osoba s prechodným pobytom

- osoba, ktorá je v podnájme (ak nemá v predmetnej nehnuteľnosti trvalý pobyt)
- podnikateľský subjekt so sídlom alebo prevádzkarňou v centrálnej mestskej zóne

 

Výhody parkovania

Zavedenie nového systému parkovania v súlade so schváleným VZN č.157/2015 vám každý deň prinesie viacero výhod:

  • Viac parkovacích miest pre rezidentov v nových zónach, ktoré budú rozvrhnuté tak, aby uľahčovali každodenný život.
  • Zvýšenie bezpečnosti inštalovaním  40 nových kamier v centrálnej mestskej zóne napojených aj na operačné stredisko Mestskej polície.
  • Pokles počtu vozidiel jazdiacich a parkujúcich v centre mesta vďaka záchytným parkoviskám dostupným v okolitých častiach centra mesta s cenovo výhodným parkovným.
  • Príprava dlhodobého monitorovania a priebežného vyhodnocovania miery znečistenia ovzdušia vďaka meračom emisií inštalovaným priamo na miestach predaja parkovacích lístkov. Štatistické údaje budú zverejňované na www.eei.sk.
  • Zníženie množstva emisií, prašnosti a hluku sa priaznivo prejaví na znížení rizík pre obyvateľov trpiacich alergiami a chorobami horných dýchacích ciest.

Prieskum spokojnosti

Problém s parkovaním v existujúcej rezidentskej lokalite v centre mesta sa podarilo vyriešiť, čo potvrdzuje aj prieskum spokojnosti rezidentov, kde sa viac ako polovica opýtaných obyvateľov vyjadrila k existujúcemu systému pozitívne. Po pozitívnych skúsenostiach s obdobným systémom rezidentského parkovania v centre mesta pristúpi spoločnosť EEI, s.r.o. k riešeniu kritického parkovania aj v rezidentských lokalitách 1 – 10.

 

 

Určite áno

Skôr áno, ako nie

Skôr nie, ako áno

Určite nie

Neviem to posúdiť

Zlepšila sa po zavedení rezidentského systému parkovania Vaša situácia ohľadne parkovania v zóne?

 

 

20,67 %

 

 

34,08 %

 

 

17,88 %

 

 

16,76 %

 

 

10,61 %

Doteraz ste platili ako rezident za rezidentskú PK v CMZ ročne 100 €. Od 1. júla budete za takú istú parkovaciu kartu platiť 35 €. Je to pre Vás dobrá správa?

 

 

88,27 %

 

 

3,35 %

 

 

1,68 %

 

 

0,56 %

 

 

6,15 %

Možnosť kúpy viacerých parkovacích kariet na jeden byt. Je to pre Vás dobrá správa?

 

 

58,66 %

 

 

22,91 %

 

 

3,91 %

 

 

3,35 %

 

 

11,17 %

Myslíte si, že je správne, aby sa rezidentský systém, rozširoval do celého mesta tak, aby boli rezidenti zvýhodňovaní?

 

 

37,43 %

 

 

31,28 %

 

 

7,82 %

 

 

7,82 %

 

 

15,64 %

 

Zakúpenie karty

Rezidentské karty si môžete zakúpiť od 15. 6. 2016, rovnako od tohto dátumu si môžete rezervovať presný termín zakúpenia karty tu.

Adresa:

EEI s.r.o. (budova Magistrátu mesta Košice)
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

    

Viac informácií:

055/622 03 60

info@eei.sk

Typy rezidentských parkovacích kariet (RK)

Lokalita

Splnenie podmienok

Max. počet kariet na bytovú jednotku*

Cena Karty 1

Cena Karty 2

Cena Karty 3

 

RK01

RK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ

Centrálna mestská zóna (CMZ)

1,4,6 alebo 7

3

35

70

150

RK02

RK pre obyvateľa dôchodcu nad 62 rokov s trvalým pobytom v CMZ

1,2,4,6 alebo 7, 9

3

5

70

150

RK03

RK pre obyvateľa ŤZP s trvalým pobytom v CMZ

1,3,4,6 alebo 7, 10

3

5

5

5

RK04

RK pre osobu ŤZP pracujúcu v CMZ  (trvalý pobyt KE)

1,3,6 alebo 7,10,11

1

5

x

x

 

RK05

RK pre obyvateľa s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite

Rezidentské lokality (RL) 1-10

1,4,6 alebo 7

3

20

70

150

RK06

RK pre vlastníka bytovej jednotky v rezidentskej lokalite bez trvalého pobytu

1,4,6 alebo 7

1

20

x

x

RK07

RK pre nájomníka bytovej jednotky v rezidentskej lokalite

1,4,5,6 alebo 7

1

20

x

x

RK08

RK pre obyvateľa dôchodcu nad 62 rokov s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite

1,2,4,6 alebo 7,9

3

5

70

150

RK09

RK pre obyvateľa ŤZP s trvalým pobytom v  v rezidentskej lokalite

1,3,4,6 alebo 7,10

3

5

5

5

RK10

RK pre osobu ŤZP pracujúcu v rezidentskej lokalite (trvalý pobyt KE)

1,3,6 alebo 7,10,11

1

5

x

x

RK11

FO podnikateľ/živnostník– prevádzkareň (v zmysle VZN) v bytovom dome

1,6 alebo 7,12

3

150

300

300

RK12

PO podnikateľ– prevádzkareň (v zmysle VZN) v bytovom dome

1,6 alebo 7,12

3

200

300

300

RK13

RK žiadateľovi odkázanému na dennú starostlivosť

1,6 alebo 7, 8

1

5

x

x

tieto typy kariet nie je možné medzi sebou kombinovať a súčasne vydať:
- RK05 a RK06/RK07 (plus ani RK06 a RK07 nemožno kombinovať)
- RK05 a RK13
- RK06/RK07 a RK13

               
               

Číslo

Podmienka preukázania splnenia podmienok

Doklad na preukázanie

Originál / Kópia

1.

identifikácia žiadateľa, identifikácia trvalého pobytu

platný občiansky preukaz

originál k nahliadnutiu

2.

dosiahnutie veku

platný občiansky preukaz

originál k nahliadnutiu

3.

skutočnosť, že oprávnená osoba alebo žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu

platný vodičský preukaz

originál k nahliadnutiu

4.

vlastnícky vzťah k obytnej jednotke/bytu

list vlastníctva, nie starší ako tri kalendárne mesiace

originál alebo výpis z internetu k nahliadnutiu

sobášny list - ak je len jeden z manželov zapísaný na liste vlastníctva a kartu vybavuje druhý z manželov

originál k nahliadnutiu

ak rezident nie je vlastníkom bytovej jednotky, dôjde s majiteľom bytovej jednotky alebo donesie splnomocnenie majiteľa bytovej jednotky na možnosť vydania parkovacej karty na túto bytovú jednotku

originál k nahliadnutiu

ak rezident nie je vlastníkom bytovej jednotky (mestské a družstevné byty), donesie nájomnú zmluvu s mestom Košice alebo s bytovým družstvom (príp. stačí potvrdenie prenajímateľa o nájme, resp. ak nájom vznikol ešte pred rokom 1992, namiesto nájomnej zmluvy môže byť dokladom rozhodnutie o pridelení bytu alebo rozhodnutie o schválení výmeny bytov a pod.)

originál k nahliadnutiu

5.

nájomný vzťah k bytovej jednotke

nájomná zmluva

originál k nahliadnutiu

potvrdenie majiteľa bytovej jednotky o splnení registračnej povinnosti prenajímateľa ako daňovníka podľa osobitného predpisu(pozor, to neplatí v prípade nájmu mestských a družstevných bytov - tam sa daný nájomca považuje priamo za vlastníka - viď bod 4)

originál k nahliadnutiu

6.

vlastník/držiteľ motorového vozidla

technický preukaz motorového vozidla preukazujúci, že Rezident je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť

originál k nahliadnutiu

sobášny list - ak je len jeden z manželov vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla a kartu vybavuje druhý z manželov

originál k nahliadnutiu

7.

užívanie motorového vozidla zvereného zamestnávateľom na súkromné účely

technický preukaz motorového vozidla preukazujúci, že zamestnávateľ Rezidenta je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť

originál k nahliadnutiu

výpis zamestnávateľa Rezidenta z obchodného registra nie starší ako tri (3) mesiace (prípadne živnostenský list)

originál alebo výpis z internetu

potvrdenie zamestnávateľa, že Rezident  užíva motorové vozidlo na súkromné účely podľa osobitného predpisu

originál k nahliadnutiu

užívanie motorového vozidla členom  orgánu právnickej osoby na služobné a súkromné účely (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstavenstva,  spoločník, atď.)

technický preukaz motorového vozidla preukazujúci, že zamestnávateľ je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť

originál k nahliadnutiu

výpis zamestnávateľa z obchodného registra nie starší ako tri (3) mesiace (prípadne živnostenský list)

originál alebo výpis z internetu

rozhodnutie, resp. dohodu o poskytnutí vozidla členovi orgánu právnickej osoby k používaniu na služobné a súkromné účely

originál k nahliadnutiu

8.

odkázanosť žiadateľa na poskytovanie dennej starostlivosti

rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že žiadateľ je odkázaný na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby alebo na poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári podľa osobitného predpisu, predložením rozhodnutia príslušného orgánu o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie žiadateľa podľa osobitného predpisu alebo dosiahnutím veku 80 rokov

originál k nahliadnutiu

9.

oprávnená osoba je poberateľom starobného dôchodku

výmer o poberaní dôchodku (nesmie byť vyšší ako 1,5 násobok minimálnej mzdy - 652,50 EUR)

originál k nahliadnutiu

10.

závažné zdravotné postihnutie dolných končatín (miera funkčnej poruchy je viac ako 50%)

predloženie potvrdenia príslušného odborného lekára, posudku vystaveného posudkovým lekárom príslušného orgánu prípadne ďalších dokladov, z ktorých vyplýva zdravotné postihnutie; v prípade pochybností si možno vyžiadať stanovisko od príslušného odborného útvaru mesta

originál k nahliadnutiu

osoba so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín musí tiež predložiť platný parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

originál k nahliadnutiu

11.

miesto výkonu práce v centrálnej mestskej zóne alebo rezidentskej lokalite

pracovná zmluva alebo iná dohoda o pracovnoprávnom vzťahu, v ktorej bude vyznačené miesto výkonu práce (najmä pracovisko) v zóne plateného parkovania, alebo  výpis zo živnostenského registra alebo iného obdobného dokladu s vyznačením miesta podnikania v zóne plateného parkovania

originál k nahliadnutiu alebo výpis z internetu (v prípade SZČO)

12.

vykonávanie aktivít v rezidentskej lokalite za účelom zabezpečenia funkcionality územia

FO podnikateľ - predložením výpisu zo živnostenského registra s vyznačením prevádzkarne alebo iného obdobného dokladu + výpis z listu vlastníctva o tom, že prevádzka sa nachádza v bytovom dome (táto podmienka platí aj nižšie pri PO podnikateľ)

originál alebo výpis z internetu

PO podnikateľ - výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra

originál alebo výpis z internetu

PO podnikateľ - predložením výpisu zo živnostenského registra s vyznačením prevádzkarne alebo iného obdobného dokladu

originál alebo výpis z internetu

  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV