Parkovacie karty
v lokalite Košice

Rezidentská parkovacia karta – pre FO-P, Rezidentská lokalita 1 až 10
150.00 €

Rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10 umožňuje podnikateľovi dočasné parkovanie motorového vozidla slúžiaceho na zabezpečenie funkcionality územia vyplývajúcej z príslušnej podnikateľskej aktivity v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10, okrem závorových parkovísk. Na parkovacej karte sa uvedie číslo príslušnej rezidentskej lokality. Rezidentská parkovacia karta sa nevydá podnikateľovi, ktorý disponuje vlastnými parkovacími miestami.

Pre výdaj PK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- živnostenský list, alebo výpis z obchodného registra
- list vlastníctva, prípadne najomná zmluva
- doklad totožnosti preberajúceho 
- technický preukaz vozidla, ktorého EČV bude vyznačené na PK

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta – pre ŤZP v mieste výkonu práce, CMZ
5.00 €

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):

- občiansky preukaz

- vodičský preukaz

- technický preukaz motorového vozidla preukazujúci, že Rezident je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť

- sobášny list - ak je len jeden z manželov vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla a kartu vybavuje druhý z manželov

- predloženie potvrdenia príslušného odborného lekára, posudku vystaveného posudkovým lekárom príslušného orgánu prípadne ďalších dokladov, z ktorých vyplýva zdravotné postihnutie

- osoba so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín musí tiež predložiť platný parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

- pracovná zmluva alebo iná dohoda o pracovnoprávnom vzťahu, v ktorej bude vyznačené miesto výkonu práce (najmä pracovisko) v zóne plateného parkovania, alebo  výpis zo živnostenského registra alebo iného obdobného dokladu s vyznačením miesta podnikania v zóne plateného parkovania

 

V prípade ak Rezident nie je vlastníkom vozidla je potrené preukázať:

- užívanie motorového vozidla zvereného zamestnávateľom na súkromné účely

- užívanie motorového vozidla členom  orgánu právnickej osoby na služobné a súkromné účely (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstavenstva,  spoločník, atď.) 

 

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta pre FO ŤZP, CMZ
5.00 €

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):

- občiansky preukaz

- vodičský preukaz

- list vlastníctva, nie starší ako tri kalendárne mesiace 

- sobášny list - ak je len jeden z manželov zapísaný na liste vlastníctva a kartu vybavuje druhý z manželov 

- ak Rezident nie je vlastníkom bytovej jednotky dôjde s majiteľom bytovej jednotky alebo donesie splnomocnenie majiteľa bytovej jednotky na možnosť vydania parkovacej karty na túto bytovú jednotku 

- ak Rezident nie je vlastníkom bytovej jednotky (mestské a družstevné byty) donesie nájomnú zmluvu s mestom Košice

- technický preukaz motorového vozidla preukazujúci, že Rezident je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť

- sobášny list - ak je len jeden z manželov vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla a kartu vybavuje druhý z manželov

- predloženie potvrdenia príslušného odborného lekára, posudku vystaveného posudkovým lekárom príslušného orgánu prípadne ďalších dokladov, z ktorých vyplýva zdravotné postihnutie

- osoba so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín musí tiež predložiť platný parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 

V prípade ak Rezident nie je vlastníkom vozidla je potrené preukázať:

- užívanie motorového vozidla zvereného zamestnávateľom na súkromné účely

- užívanie motorového vozidla členom  orgánu právnickej osoby na služobné a súkromné účely (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstavenstva,  spoločník, atď.) 

 

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta – pre ŤZP v mieste výkonu práce, RL
5.00 €

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):

- občiansky preukaz

- vodičský preukaz

- technický preukaz motorového vozidla preukazujúci, že Rezident je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť

- sobášny list - ak je len jeden z manželov vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla a kartu vybavuje druhý z manželov

- predloženie potvrdenia príslušného odborného lekára, posudku vystaveného posudkovým lekárom príslušného orgánu prípadne ďalších dokladov, z ktorých vyplýva zdravotné postihnutie

- osoba so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín musí tiež predložiť platný parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

- pracovná zmluva alebo iná dohoda o pracovnoprávnom vzťahu, v ktorej bude vyznačené miesto výkonu práce (najmä pracovisko) v zóne plateného parkovania, alebo  výpis zo živnostenského registra alebo iného obdobného dokladu s vyznačením miesta podnikania v zóne plateného parkovania

 

V prípade ak Rezident nie je vlastníkom vozidla je potrené preukázať:

- užívanie motorového vozidla zvereného zamestnávateľom na súkromné účely

- užívanie motorového vozidla členom  orgánu právnickej osoby na služobné a súkromné účely (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstavenstva,  spoločník, atď.) 

 

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta - Starostlivosť o odkázanú osobu
5.00 €

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):

- občiansky preukaz opatrovanej osoby a opatrovníka (podmienkou je trvalý pobyt opatrovanej osoby)

- list vlastníctva nie starší ako 3 kalendárne mesiace

- technický preukaz motorového vozidla preukazujúci, že Rezident je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť

- sobášny list - ak je len jeden z manželov vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla a kartu vybavuje druhý z manželov

- rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že žiadateľ je odkázaný na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby alebo na poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári podľa osobitného predpisu, predložením rozhodnutia príslušného orgánu o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie žiadateľa podľa osobitného predpisu alebo dosiahnutím veku 80 rokov

 

V prípade ak Rezident nie je vlastníkom vozidla je potrené preukázať:

- užívanie motorového vozidla zvereného zamestnávateľom na súkromné účely

- užívanie motorového vozidla členom  orgánu právnickej osoby na služobné a súkromné účely (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstavenstva,  spoločník, atď.) 

 

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Abonentná parkovacia karta - pre tarifné pásmo 1, 180 dňová
675.00 €

Abonentná parkovacia karta pre tarifné pásmo 1 s platnosťou na 180 dní umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania mimo závorových parkovísk, mimo dočasne vyhradených parkovacích miest a mimo stanovíšť TAXI, a to v rozsahu líniových platených parkovacích miest tarifných pásiem 1, 2, 3 a 4.

Abonentná parkovacia karta - pre tarifné pásmo 2, 180 dňová
450.00 €

Abonentná parkovacia karta pre tarifné pásmo 2 s platnosťou na 180 dní umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania mimo závorových parkovísk, mimo dočasne vyhradených parkovacích miest a mimo stanovíšť TAXI, a to v rozsahu líniových platených parkovacích miest tarifných pásiem 2, 3 a 4.

Abonentná parkovacia karta - pre tarifné pásmo 3, 180 dňová
300.00 €

Abonentná parkovacia karta pre tarifné pásmo 3 s platnosťou na 180 dní umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania mimo závorových parkovísk, mimo dočasne vyhradených parkovacích miest a mimo stanovíšť TAXI, a to v rozsahu líniových platených parkovacích miest tarifných pásiem 3 a 4.

Rezidentská parkovacia karta – pre FO v RL- bez trvalého pobytu
20.00 €

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):

- občiansky preukaz vlastníka bytu aj nájomníka bytu

- list vlastníctva, nie starší ako tri kalendárne mesiace 

- sobášny list - ak je len jeden z manželov zapísaný na liste vlastníctva a kartu vybavuje druhý z manželov 

- ak Rezident nie je vlastníkom bytovej jednotky dôjde s majiteľom bytovej jednotky alebo donesie splnomocnenie majiteľa bytovej jednotky na možnosť vydania parkovacej karty na túto bytovú jednotku 

- ak Rezident nie je vlastníkom bytovej jednotky (mestské a družstevné byty) donesie nájomnú zmluvu s mestom Košice

- technický preukaz motorového vozidla preukazujúci, že Rezident je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť

- sobášny list - ak je len jeden z manželov vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla a kartu vybavuje druhý z manželov

 

V prípade ak Rezident nie je vlastníkom vozidla je potrené preukázať:

- užívanie motorového vozidla zvereného zamestnávateľom na súkromné účely

- užívanie motorového vozidla členom  orgánu právnickej osoby na služobné a súkromné účely (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstavenstva,  spoločník, atď.) 

 

V prípade nájomníka, musí nájomník preukázať nájomný vzťah k bytovej jednotke (nájomnú zmluvu, potvrdenie majiteľa bytovej jednotky o splnení registračnej povinnosti prenajímateľa ako daňovníka)

 

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Abonentná parkovacia karta - pre tarifné pásmo 4, 180 dňová
180.00 €

Abonentná parkovacia karta pre tarifné pásmo 4 s platnosťou na 180 dní umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania mimo dočasne vyhradených parkovacích miest a mimo stanovíšť TAXI, a to v rozsahu líniových platených parkovacích miest tarifného pásma 4 a závorových parkovísk v tarifnom pásme 4.

Abonentná parkovacia karta - pre tarifné pásmo 4 ZĽAVNENÁ
30.00 €
Žiadateľ má nárok na zakúpenie jednej abonentnej parkovacej karty vydanej pre tarifné pásmo 4 [odsek 2 písm. d)] v nižšej cene uvedenej v prílohe č. 3 v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) žiadateľ má trvalý pobyt v meste Košice,
b) žiadateľ dosiahol vek 70 rokov,
c) žiadateľ užíva motorové vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať abonentná parkovacia karta, na súkromné účely,
d) žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu.
 
Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- občiansky preukaz
- technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ a ktorého EČV bude vyznačené na PK
- vodičský preukaz
Rezidentská parkovacia karta – pre FO, Rezidentská lokalita 1 až 10
20.00 €

Rezidentská parkovacia karta vydaná Rezidentovi – obyvateľovi s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite 1 až 10 v Zóne umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na rezidentských parkovacích miestach v príslušnej rezidentskej lokalite, ktorá je uvedená na tejto rezidentskej parkovacej karte a v rezidentských lokalitách bezprostredne susediacich so základnou rezidentskou lokalitou. Ak Rezident – obyvateľ nenájde voľné parkovacie miesto na parkovacích miestach vyhradených pre Rezidentov v lokalite uvedenej na rezidentskej parkovacej karte, má nárok zaparkovať aj na Líniových platených parkoviskách v tejto lokalite, okrem Závorových parkovísk. Rezidentskú parkovaciu kartu možno vydať záujemcovi len v prípade, ak preukáže splnenie podmienok podľa tohto nariadenia.

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- občiansky preukaz rezidenta s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10
- technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ s trvalým pobytom a ktorého EČV bude vyznačené na RK 
- vodičský preukaz rezidenta
- list vlastníctva, ak osoba s trvalým pobytom nie je vlastníkom daného bytu tak je potrebný aj súhlas majiteľa bytu s vydaním RK na danú bytovú jednotku

Obyvateľovi s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10 môžu byť vydané maximálne tri rezidentské parkovacie karty na jednu bytovú jednotku.

Základná ročná sadzba druhej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 70 €.

Základná ročná sadzba tretej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 150 €.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta - FO-62, Rezidentská lokalita 1 až 10
5.00 €

Rezident, ktorý je fyzickou osobou s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania a presiahol vek 62 rokov, má nárok na zakúpenie prvej rezidentskej karty za zvýhodnených cenových podmienok.

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- občiansky preukaz rezidenta s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10
- technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ s trvalým pobytom a ktorého EČV bude vyznačené na RK 
- list vlastníctva, nie starší ako 3 kalendárne mesiace

- výmer o poberaní dôchodku (nesmie byť vyšší ako 1,5 násobok minimálnej mzdy - 720,00 EUR)

Obyvateľovi s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10 môžu byť vydané maximálne tri rezidentské parkovacie karty na jednu bytovú jednotku.

Základná ročná sadzba druhej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 70 €.

Základná ročná sadzba tretej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 150 €.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta – pre FO, CMZ
35.00 €

Rezidentská parkovacia karta umožňuje obyvateľovi s trvalým pobytom v centrálnej mestskej zóne dočasné parkovanie motorového vozidla užívaného na súkromné účely na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto parkovacej karte. Na rezidentskej parkovacej karte prevádzkovateľ určí tri ulice, ktorými sú ulica trvalého pobytu rezidenta a ulice priľahlé resp. nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti ulice trvalého pobytu rezidenta, ako susedná, súbežná ulica a pod., podľa aktuálnej dopravnej situácie v zóne plateného parkovania. Platnosť parkovacej karty sa vzťahuje na parkoviská vyhradené pre rezidentov a líniové platené parkoviská na uvedených uliciach okrem závorových parkovísk.

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- občiansky preukaz rezidenta s trvalým pobytom v centrálnej mestskej časti
- technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ s trvalým pobytom a ktorého EČV bude vyznačené na RK 
- list vlastníctva, nie starší ako 3 kalendárne mesiace

Obyvateľovi s trvalým pobytom v centrálnej mestskej časti môžu byť vydané maximálne tri rezidentské parkovacie karty na jednu bytovú jednotku.

Základná ročná sadzba druhej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 70 €.

Základná ročná sadzba tretej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 150 €.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta - FO-62, CMZ
5.00 €

Rezident, ktorý je fyzickou osobou s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania a presiahol vek 62 rokov, má nárok na zakúpenie prvej rezidentskej karty za zvýhodnených cenových podmienok.

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- občiansky preukaz rezidenta s trvalým pobytom v centrálnej mestskej časti
- technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ s trvalým pobytom a ktorého EČV bude vyznačené na RK 
- list vlastníctva, nie starší ako 3 kalendárne mesiace

- výmer o poberaní dôchodku (nesmie byť vyšší ako 1,5 násobok minimálnej mzdy - 720,00 EUR)

Obyvateľovi s trvalým pobytom v centrálnej mestskej časti môžu byť vydané maximálne tri rezidentské parkovacie karty na jednu bytovú jednotku.

Základná ročná sadzba druhej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 70 €.

Základná ročná sadzba tretej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 150 €.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta – pre PO, Rezidentská lokalita 1 až 10
200.00 €

Rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10 umožňuje podnikateľovi dočasné parkovanie motorového vozidla slúžiaceho na zabezpečenie funkcionality územia vyplývajúcej z príslušnej podnikateľskej aktivity v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10, a to na parkoviskách vyhradených pre rezidentov a na parkoviskách zaradených do určitého tarifného pásma okrem závorových parkovísk. Na parkovacej karte sa uvedie číslo príslušnej rezidentskej lokality. Rezidentská parkovacia karta sa nevydá podnikateľovi, ktorý disponuje vlastnými parkovacími miestami.

Pre výdaj PK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- živnostenský list s vyznačenou prevádzkaňou v nebytovom priestore v bytovom dome, alebo výpis z obchodného registra
- doklad totožnosti preberajúceho 
- technický preukaz vozidla PO ktorá je žiadateľom a ktorého EČV bude vyznačené na PK
- list vlastníctva, nie starší ako 3 kalendárne mesiace a nájomná zmluva v prípade že PO nie je vlastníkom predmetného priestoru

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Abonentná parkovacia karta - pre tarifné pásmo 1
1125.00 €

Abonentná parkovacia karta pre tarifné pásmo 1 umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania mimo závorových parkovísk, mimo dočasne vyhradených parkovacích miest a mimo stanovíšť TAXI, a to v rozsahu líniových platených parkovacích miest tarifných pásiem 1, 2, 3 a 4.

Abonentná parkovacia karta - pre tarifné pásmo 2
750.00 €

Abonentná parkovacia karta pre tarifné pásmo 2 umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania mimo závorových parkovísk, mimo dočasne vyhradených parkovacích miest a mimo stanovíšť TAXI, a to v rozsahu líniových platených parkovacích miest tarifných pásiem 2, 3 a 4.

Abonentná parkovacia karta - pre tarifné pásmo 3
500.00 €

Abonentná parkovacia karta pre tarifné pásmo 3 umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania mimo závorových parkovísk, mimo dočasne vyhradených parkovacích miest a mimo stanovíšť TAXI, a to v rozsahu líniových platených parkovacích miest tarifných pásiem 3 a 4.

Abonentná parkovacia karta - pre tarifné pásmo 4
300.00 €

Abonentná parkovacia karta pre tarifné pásmo 4 umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania, mimo dočasne vyhradených parkovacích miest a mimo stanovíšť TAXI, a to v rozsahu líniových platených parkovacích miest v tarifnom pásme 4  a závorových parkovísk v tarifnom pásme 4.

Parkovacie karty sa vydávajú v súlade s Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a dotknutými právnymi predpismi.
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV